fbpx

Algemene voorwaarden voor de affiliate samenwerking

SOULWORX (januari 2024)

Deze algemene voorwaarden regelen de samenwerking met Aurélie de Kinderen, handel drijvend onder de benamingen “SOULWORX”, met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Goudbloemlaan 31, ingeschreven in het KBO en BTW-register met nummer BE0735.712.831, e-mail hello@soulworx.be (hierna genoemd ‘SOULWORX’).

Daarnaast wordt elke rechtsverhouding in het kader van de affiliate samenwerking tussen SOULWORX, of Aurélie de Kinderen en de Klant (samen aangeduid als de ‘Partijen’), beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, eventueel aangevuld met specifieke voorwaarden, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking hieraan. 

Deze Voorwaarden vernietigen en vervangen alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van de overeenkomst tussen partijen zouden voorafgaan.

Artikel 1 – De Partijen en de duur van de samenwerking

1.1 Deze Voorwaarden regelen de affiliate samenwerking in het kader van de Soulworx Experience tussen

  • Aurélie de Kinderen, handel drijvend onder de benamingen “SOULWORX”, met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Goudbloemlaan 31, ingeschreven in het KBO en BTW-register met nummer BE0735.712.831, hello@soulworx.be (hierna genoemd “SOULWORX”)
  • De meerderjarige persoon die deelneemt aan de affiliate samenwerking (hierna genoemd “Affiliatepartner”). De persoon wordt geacht deel te nemen vanaf wanneer deze via de persoonlijke “affiliate link” ten minste één lead genereert.

1.2 De affiliate samenwerking wordt opgezet in het kader van de Soulworx Experience en is van beperkte duur. Leads dienen aangebracht te worden vóór 5 maart 2024 om 23:59 CET. SOULWORX betaalt de commissie aan de Affiliatepartner uit ten laatste op 30 april 2024.

1.3 Het worden van een Affiliatepartner (in lijn met bovenstaande definitie) houdt de aanvaarding in van deze Voorwaarden en de verplichting om deze na te komen.

1.4 De Affiliatepartner is niet gerechtigd om (een deel van) de affiliate samenwerking over te dragen aan een derde, tenzij na schriftelijke toestemming.

1.5 Deze Voorwaarden vernietigen en vervangen alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op het affiliate samenwerking en die aan de datum van de overeenkomst tussen partijen zouden voorafgaan.

Artikel 2 – De werking van de affiliate samenwerking

2.1 De Affiliatepartner krijgt een persoonlijke affiliate link naar de inschrijfpagina van de Soulworx Experience. Wanneer een “relevante lead” zich via de link van de Affiliatepartner inschrijft voor de Soulworx Experience, ontvangt de Affiliatepartner een punt. Aan het einde van de samenwerking betaalt SOULWORX de affiliate partner een commissie uit afhankelijk van het aantal verworven punten. Deze uitbetaling wordt geregeld in art. 4 van deze Voorwaarden.

2.2 Onder “relevante lead” wordt onder andere verstaan:

  1. een ondernemer (met ondernemingsnummer) of iemand die van plan is om in de nadere toekomst te gaan ondernemen;
  2. een persoon die daadwerkelijk interageert met het materiaal dat door SOULWORX ter beschikking wordt gesteld gedurende de Soulworx Experience;
  3. een persoon waarbij er over het algemeen vanuit gegaan kan worden dat deze geïnteresseerd is in het aanbod van SOULWORX.

2.3 SOULWORX heeft het recht om zelf de reikwijdte van de interpretatie van “relevante lead” te bepalen.

2.4 Enkel de eerste inschrijving voor de Soulworx Experience telt voor de commissie zoals bepaald in art. 4 van deze Voorwaarden. Wanneer iemand zich, na de eerste inschrijving, nogmaals inschrijft via een affiliate link, geldt deze volgende inschrijving niet als punt voor de commissie.

2.5 Enkel aangebrachte leads vóór 5 maart 2024 om 23:59 CET vallen onder deze affiliate samenwerking. Leads die nadien aangedragen worden door de Affiliatepartner zullen niet meer betrokken worden bij de in art. 4 vernoemde uitbetaling.

Artikel 3 – Aanprijzen Soulworx Experience

3.1 De Affiliatepartner communiceert over de Soulworx Experience op een manier die past bij SOULWORX, d.w.z. op een bezielde en uitnodigende wijze & zonder te pushen of te spammen. De voorwaarden zoals in het bijzonder (maar niet beperkt tot) omschreven in art. 2.2, art. 5 en art. 6 zijn hierbij van toepassing.

3.2 De Affiliatepartner mag op geen enkele wijze bij het publiek de indruk wekken te communiceren uit monde van SOULWORX.

3.3 De Affiliatepartner wordt geacht zich te houden aan de wetgeving rond reclame & andere voor deze samenwerking relevante wetgeving. SOULWORX kan niet aansprakelijk gesteld worden voor overtredingen van de Affiliatepartner in dit kader. Dit geldt voor wetgeving uit België, Nederland & andere landen die betrokken zijn.

3.4 SOULWORX kan niet aansprakelijk gesteld worden voor aanspraken van derden nav de communicatie van de Affiliatepartner.

3.5 De Affiliatepartner erkent dat

  1. alle intellectuele eigendomsrechten eigendom zijn en blijven van SOULWORX; en
  2. alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de Soulworx Experience eigendom zijn en blijven van SOULWORX.

3.6 Het is voor de Affiliatepartner niet toegestaan SOULWORX of de Soulworx Experience of overeenstemmende tekens te gebruiken als naamgeving van een persoonlijke site of op te geven als zoekwoord ten behoeve van advertentieprogramma’s – zoals maar niet beperkt tot Google Adwords – binnen zoekmachines en andere online platformen.

Artikel 4 – De uitbetaling

4.1 De commissie (zoals bepaald in art. 4.2) zal vóór het einde van de Affiliate samenwerking, en dus ten laatste op 30 april 2024, uitbetaald worden op het door de Affiliatepartner aangeleverde rekeningnummer.

4.2 Het aantal verworven punten door de Affiliatepartner (zoals vermeld in art. 2.1) wordt vermenigvuldigd met €3,50. Opdat de commissie daadwerkelijk wordt uitbetaald aan de Affiliatepatner, dient deze ten minste 3 leads te genereren. Dit komt dan overeen met meer dan €10. De maximale commissie die wordt uitbetaald aan de Affiliatepartner is €10.000,00.

4.3 SOULWORX kan, bovenop het werken met de commissie zoals in dit artikel beschreven, ook andere beloningen koppelen aan het aandragen van een bepaald aantal leads. Hierover wordt steeds gecommuniceerd met de Affiliatepartner. Dezelfde voorwaarden zijn van toepassing.

4.4 De Affiliatepartner is volledig verantwoordelijk voor de fiscale verantwoordelijkheden omtrent het ontvangen van de commissie in het kader van een affiliate samenwerking.

Artikel 5 – Het stopzetten van de affiliate samenwerking

5.1 SOULWORX behoudt ten alle tijde het recht om via e-mail – zonder opgave van redenen – de affiliate samenwerking stop te zetten met de Affiliatepartner. Dit kan gaan over (maar is niet beperkt tot):

  • het schenden van intellectuele eigendomsrechten, merkrechten of andere rechten of daartoe de mogelijkheid bieden;
  • afbreuk doen aan de goede naam en reputatie van Soulworx;
  • illegale activiteiten ontplooien, bevorderen of aanprijzen;
  • discriminatie naar ras, geslacht, godsdienst en/of levensovertuiging.

5.2 De Affiliatepartner dient te allen tijden op verzoek van SOULWORX inzicht te kunnen geven in zijn of haar activiteiten met betrekking tot de promotie van de Soulworx Experience. Wanneer dit inzicht niet gegeven kan worden of in strijd is met deze Voorwaarden is SOULWORX gerechtigd om de affiliate samenwerking stop te zetten.

5.3 Stopzetting van de affiliate samenwerking houdt steeds in dat er geen commissie/beloningen wordt uitbetaald/gegeven.

Artikel 6 –Inbreuken op de affiliate samenwerking

6.1 Wanneer er sprake is van (een vermoeden van) fraude behoudt SOULWORX het recht om niet tot uitbetaling van commissie dan wel het geven van beloningen over te gaan. “Fraude” kan worden geïnterpreteerd als (maar is niet beperkt tot):

  • het aandragen van niet-relevante leads met het oog op het toegewezen krijgen van een hogere commissie;
  • het gebruiken van bepaalde software die bewust/onbewust geïnstalleerd is op de eigen computer met het oog op het toegewezen krijgen van een hogere commissie;
  • het zich inschrijven via de affiliatelink met andere zelf-aangemaakte e-mailadressen van de Affiliatepartner of van de directe omgeving (wanneer dit niet-relevante leads zijn);
  • het zich opnieuw inschrijven via een affiliatelink nadat diezelfde persoon zich reeds ingeschreven had voor de Soulworx Experience (ma.w., zich meer dan 1x inschrijven).

6.2 In het geval waar de Affiliatepartner zich met meerdere zelf-aangemaakte e-mailadressen inschrijft, volgt er geen uitbetaling/beloning & wordt de Affiliatepartner verwacht een boete te betalen van €2.500.

Artikel 7 – Diversen

7.1 SOULWORX is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de Affiliatepartner in verband met de affiliate samenwerking, zoals – maar niet beperkt tot – schade en kosten ten gevolge van technische storingen, etc.

7.2 SOULWORX is ten allen tijde gerechtigd om de Voorwaarden te veranderen. De gewijzigde Voorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat deze op de website van SOULWORX geplaatst zijn. Indien een Affiliatepartner daarna blijft ageren in de affiliate samenwerking, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden. Het is daarom raadzaam om de Voorwaarden en de website van SOULWORX te raadplegen alvorens te ageren in de affiliate samenwerking.

7.3 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden in strijd mochten zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

Antwerpen, januari 2024

Scroll naar boven

Hoe verloopt het inschrijvingsproces via KMO portefeuille?

Als Vlaamse ondernemer kan je gebruik maken van KMO Portefeuille* waardoor je zelf 1.680 euro excl. btw betaalt.

Ons inschrijvingsproces bestaat uit 2 stappen, waarbij stap 1 het indienen van een inschrijvingsformulier is en jouw commitment geven voor het traject. Daar duid je ook meteen aan dat je met de KMO portefeuille wil betalen.

In stap 2 krijg je van ons vervolgens een heel duidelijke stap voor stap procedure om je KMO portefeuille aanvraag in orde te brengen.

Meer informatie i.v.m. de voorwaarden om gebruik te maken van deze subsidie vind je op de website van de Vlaamse overheid

*Soulworx BV is erkend dienstverlener voor de KMO Portefeuille voor opleiding (DV. O237400).

Hoe verloopt het inschrijvingsproces via KMO portefeuille?

Als Vlaamse ondernemer kan je gebruik maken van KMO Portefeuille* waardoor je zelf slechts 70% van het bedrag excl. btw betaalt.

Ons inschrijvingsproces bestaat uit 2 stappen, waarbij stap 1 het indienen van een inschrijvingsformulier is en jouw commitment geven voor het traject. Daar duid je ook meteen aan dat je met de KMO portefeuille wil betalen.

In stap 2 krijg je van ons vervolgens een heel duidelijke stap voor stap procedure om je KMO portefeuille aanvraag in orde te brengen.

Meer informatie i.v.m. de voorwaarden om gebruik te maken van deze subsidie vind je op de website van de Vlaamse overheid

*Soulworx BV is erkend dienstverlener voor de KMO Portefeuille voor opleiding (DV. O237400).